Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

برای انتخاب پمپ میتوانید به روش های زیر استفاده کنید.

  • استفاده از تعداد طبقات ( مثال عدد ۱۱)
  • استفاده از نام پمپ ( مثال عدد ۴۶۶)
  • استفاده از نام موتور ( مثال عدد ۴۵)