4

سبزوار

5

جوین

6

جغتای

7

تربت حیدریه

8

کاشمر

9

اسفراین

10

شركت ميراب توس